Witaj !   Zarejestruj się  |  Zaloguj się
* Twój koszyk | Wartość Twojego koszyka: 0.00zł
Dane kontaktowe... Główna Top produkty O firmie Kontakt
      Systemyalarmowe.pl:   Strona główna  |  Regulamin, cookies i KGO

ZAAWANSOWANE
Kategorie
Poradniki
Regulamin, cookies i KGO 

I. Regulamin sklepu internetowego firmy "NEKMA M.Mesek, P.Mesek" dla umów zawieranych z konsumentami

II. Regulamin sklepu internetowego firmy "NEKMA M.Mesek, P.Mesek" dla umów zawieranych z profesjonalistami

III. Polityka cookies

IV. KGO

I. Regulamin sklepu internetowego dla umów zawieranych z konsumentami.

Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku

 1. Postanowienia ogólne

  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów będących konsumentami ze Sklepu „NEKMA M. Mesek, P.Mesek” z siedzibą w Łodzi przy ulicy Przędzalnianej 68, REGON 471640022, NIP 725-163-88-67, którego wspólnicy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzą w nim sprzedaż detaliczną i hurtową produktów do montażu systemów alarmowych i monitoringu pod adresem internetowym: www.systemyalarmowe.pl.
  • Regulamin określa między innymi zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, sposoby dostarczania zamówionych produktów Klientom, uiszczania przez Klientów wpłat za sprzedane produkty, uprawnienia Klientów do wycofania zamówienia, odstąpienia od umowy, składania oraz rozpatrywania reklamacji – w ramach umów zawieranych między Sklepem a konsumentem.
  • Do korzystania ze Sklepu wymagany jest komputer z dostępem do sieci internetowej, przeglądarka internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna, przy czym do przeglądania asortymentu sklepu wymaga się spełnienia minimalnych standardów technicznych sprzętu i oprogramowania, w szczególności niezbędne są:
   • przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet EXplorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 14 lub Opera 12 lub Safari 5 lub nowszych, z włączną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
   • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
   • oprogramowanie do otwierania plików PDF, np. Adobe AcrobatReader – w razie potrzeby otworzenia pliku zawierającego fakturę elektroniczną.
  • Nie jest dopuszczalne podejmowanie aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w treści publikowane na stronie internetowej Sklepu, udostępniania treści o charakterze bezprawnym, rozsyłania spamu, prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.
  • Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane wyłącznie siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu używanego przez Klienta ze Sklepem.
  • Przeglądanie asortymentu Sklepu ani zakup produktów nie wymagają uprzedniej rejestracji.
 2. Słownik

  Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

  • Sklep – prowadzony przez wspólników spółki cywilnej „NEKMA M. Mesek, P. Mesek” sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.systemyalarmowe.pl,
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ze wspólnikami „NEKMA M. Mesek, P. Mesek” za pośrednictwem Sklepu,
  • Koszyk – funkcjonalność Sklepu, za pomocą której widoczne są wybrane przez Klienta produkty przeznaczone do zakupu, umożliwiająca także ustalenie i modyfikację danych zamówienia.
 3. Informacje o produktach

  • Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, a ich opisy i zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
  • Produkty będące w sprzedaży są urządzeniami profesjonalnymi, wymagającymi właściwej konfiguracji i montażu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w konfiguracji oraz montażu systemów lub urządzeń wynikające z niedostosowania się do instrukcji montażu albo wskazówek producenta.
  • Ceny produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają one kosztów dostawy produktu na adres wskazany przez Klienta. Dostawa zamówionego produktu podlega dodatkowej odpłatności. Informacje o kosztach dostawy są dostępne na stronie internetowej sklepu Koszty i sposób dostawy i wyświetlane podczas zatwierdzania transakcji po wypełnieniu formularza zamówienia.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych
 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

  • Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci internetowej za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Przez wypełnienie formularza, Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
  • W sprawach dotyczących realizacji zamówień można kontaktować się ze Sklepem pod adresem: biuro@systemyalarmowe.pl.
  • Przesyłając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów, które zostały przez niego wybrane. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
  • Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą e-mail na podany w formularzu adres e-mail. Wysłanie powyższej wiadomości mailowej przez Sklep stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta.
  • Zamówienia składane z formą płatności „przy odbiorze” wymagają dodatkowo potwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu przez niego wiadomości e-mail i po tym potwierdzeniu zaczną być realizowane. Zamówienia składane z formą płatności „przelewem” realizowane są po zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
  • W formularzu zamówienia Klient obowiązkowo musi wypełnić danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia rubryki dotyczące:
   • wyboru produktu będącego przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "kupuję",
   • danych odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem,
   • sposobu dostarczenia produktu i płatności,
   • rodzaju dokumentu rozliczeniowego (faktura, paragon),
   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klient wybrał ten rodzaj dokumentu rozliczeniowego),
   • kliknąć przycisk "Zamawiam i Płacę".
  • Jeżeli dane Klienta w formularzu będą niekompletne lub nieprawdziwe, sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu uzyskania potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, sprzedawca jest zobowiązany do podjęcia próby nawiązania kontaktu z Klientem w sposób, w jaki zostanie zadeklarowany jako preferowany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  • W formularzu zamówienia Klient proszony jest o podanie numeru telefonu. Podanie numeru jest fakultatywne i służy szybkiemu kontaktowi wyłącznie w sprawach dotyczących transakcji, przesyłki i złożonego zamówienia.
  • W formularzu zamówienia Sklep informuje Klienta o:
   • dokładnym oznaczeniu zamówionego produktu, z uwzględnieniem jego cech głównych,
   • ostatecznym koszcie zamówienia, na który składają się co najmniej cena produktu wraz z podatkiem VAT i koszt przesyłki lub sposób jego obliczenia w razie gdyby podanie ostatecznego kosztu zamówienia nie było możliwe,
   • terminie zapłaty i jej sposobie,
   • firmie sprzedawcy, numerze wpisu sprzedawcy we właściwym rejestrze i adresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
  • Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że towar jest niedostępny albo zajdzie inna przyczyna uniemożliwiająca realizację zamówienia, Klient jest o tym informowany niezwłocznie drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy. Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni, jeżeli taka wpłata nastąpiła.
  • W sytuacji, gdy sprzedawca nie może wykonać zobowiązania, jednak istnieje możliwość spełnienia świadczenia zastępczego, Klient jest o tym informowany niezwłocznie drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy i może wyrazić zgodę w formie pisemnej lub drogą e-mail na dostarczenie innego towaru. W razie wycofania zamówienia, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. W razie niezrealizowania części zamówienia, Sklep zwraca Klientowi ewentualną nadpłatę niezwłocznie, jeżeli taka występuje, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
  • Do każdego zamówienia dołącza się:
   • regulamin Sklepu w formie elektronicznej, tj. utrwalony na trwałym nośniku w pliku o formacie PDF lub innym podobnym, który umożliwia przechowywanie i odtwarzanie jego treści przez Klienta w dowolnej chwili – jeśli Klient wyraził zgodę na dołączenie do potwierdzenia zamówienia tego regulaminu,
   • w formie papierowej wraz z przesyłką zawierającą zamówiony towar - fakturę lub paragon oraz wzór formularza odstąpienia od umowy według wzoru z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta wraz z pouczeniami o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, obowiązku zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów poniesionych przez sprzedawcę, a także regulamin Sklepu, jeśli Klient nie wyraził zgody na dołączenie do potwierdzenia zamówienia tego regulaminu.
  • Po wysłaniu towaru wybraną przez Klienta formą dostawy, sklep wysyła Klientowi o tym powiadomienie na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia.
  • Wycofanie lub zmiana złożonego zamówienia przed dokonaniem przez sklep jego wysyłki możliwe jest także poprzez telefoniczne skontaktowanie się ze sklepem od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 13:00 pod numerem telefonu:(42) 636-99-55. W takim wypadku Klient zostanie poproszony o podanie danych wskazanych w formularzu zamówienia w celu zweryfikowania Klienta.
 5. Dostawa zamówionych produktów

  • Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w formularzu zamówienia sposób. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
  • Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie firmy, po telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny obioru.
  • Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, tj. czas od potwierdzenia przez Klienta zamówienia (w wypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze”) lub od zarejestrowania wpłaty na rachunku bankowych Sklepu (w wypadku zamówień z formą płatności „przelewem”) do chwili wysłania towaru wybraną przez Klienta formą dostawy.
  • Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych, najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
  • Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka” na adres wskazany przez Klienta w ciągu 3-4 dni roboczych.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie, spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Jednakże w razie wystąpienia przeszkód z dostawą zamówionego produktu do Klienta, sprzedawca podejmie próbę ponownego skontaktowania się z Klientem w celu wyjaśnienia stwierdzonych błędów lub niedokładności.
  • Klient końcowy (Konsument) przed zakupem nowego akumulatora zobowiązany jest do dostarczenia starego akumulatora do siedziby firmy w Łodzi, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2015 r., poz. 687). W przypadku niedostarczenia zużytego akumulatora zostanie naliczona opłata depozytowa w kwocie 35zł/szt oraz zostanie przesłane w formie papierowej potwierdzneie jej pobrania wraz z zamawianym towarem. Opłata zostanie zwrócona jeżeli w terminie 30 dni od jej pobrania kupujący przekaże zużyty akumulator.
 6. Płatności

  • Płatności dokonywane mogą być przez Klientów w następujący sposób
   • przy odbiorze,
   • przelewem bankowym przed wysłaniem towarów na rachunek bankowy sklepu:
    DANE KONTA NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRZELEWU:
    nr konta: 62 1090 1304 0000 0001 1904 7076
    Bank Zachodni WBK S.A. 9 Oddział w Łodzi.
    (w polu TYTUŁEM należy wpisać wyłącznie numer zamówienia, jaki będzie wyszczególniony na początku wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie – w wypadku braku e-maila po złożeniu zamówienia należy skontaktować się z obsługą sklepu).
 7. Odstąpienie od umowy

  • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od objęcia produktu w posiadanie przez niego lub osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego oświadczenia przed jego upływem.
  • Odsyłane towary muszą być kompletne.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub inny dowód zakupu towarów w Sklepie oraz oświadczenie klienta na piśmie o zwrocie towaru lub wypełniony wzór odstąpienia od umowy załączony do niniejszego Regulaminu.
  • Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.
  • W razie skorzystania z konsumenckiego prawa odstąpienia Klient nie ponosi kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy i kosztów dostarczenia rzeczy ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez Sklep.
  • W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot należności następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w oświadczeniu o zwrocie towaru lub we wzorze odstąpienia od umowy albo przekazem pocztowym na adres klienta wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, który jest oferowany przez przedsiębiorcę.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do produktów, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ze względu na swój charakter.
 8. Rękojmia

  • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.
  • Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne zamówionej rzeczy na postawie przepisów o rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi. Odpowiedzialność za wady prawne rzeczy spoczywa na sprzedawcy przez okres dwóch lat, licząc od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady; jeśli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin dochodzenia uprawnień z rękojmi za wady prawne biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w razie stwierdzenia wady produktu w chwili jego wydania.
  • Przed odebraniem przesyłki z zamówioną rzeczą przez Klienta wskazane jest sprawdzenie, czy opakowanie jest uszkodzone. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Jeśli opakowanie nosi znamiona uszkodzeń lub prób otwierania zaleca się, aby w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół uszkodzeń, nie przyjmując towaru oraz skontaktować się ze sklepem.
  • W razie stwierdzenia wady zamówionej rzeczy, Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres sklepu z dopiskiem „reklamacja”.
  • Do odsyłanej rzeczy należy dołączyć paragon lub inny dowód zakupu rzeczy w Sklepie i pisemne zgłoszenie reklamacji według wzoru. Zwracana rzecz powinna zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
  • Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania. Nieustosunkowanie się przez sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoważne z jej uwzględnieniem.
  • W wypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty po reklamacyjnej (uznanej reklamacji) przesyłki zwrotnej do Klienta pokrywa sklep.
  • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sklep odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 9. Dane osobowe

  • Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne i będą wykorzystane wyłącznie do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych uniemożliwi dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
  • Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i przetwarzana na podstawie przepisu art. 23 ust 1. pkt 3 ustawy.
  • Sklep zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Klientów.
  • Sklep zbiera takie dane osobowe Klienta jak: imię nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, itp.
  • Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 10. Postanowienia końcowe

  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
  • Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu i mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie.

 


II. Regulamin sklepu internetowego dla umów zawieranych z profesjonalistami.

Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku

 1. Postanowienia ogólne

  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów będących profesjonalistami ze Sklepu „NEKMA M. Mesek, P. Mesek” z siedzibą w Łodzi przy ulicy Przędzalnianej 68, REGON 471640022, NIP 725-163-88-67, którego wspólnicy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzą w nim sprzedaż detaliczną i hurtową produktów do montażu systemów alarmowych i monitoringu pod adresem internetowym: www.systemyalarmowe.pl.
  • Regulamin określa między innymi zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, sposoby dostarczania zamówionych produktów Klientom, uiszczania przez Klientów wpłat za sprzedane produkty, uprawnienia Klientów do wycofania zamówienia, odstąpienia od umowy, składania oraz rozpatrywania reklamacji – w ramach umów zawieranych między Sklepem a profesjonalistą.
  • Profesjonalistą jest podmiot prawa cywilnego zawierający umowę sprzedaży w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • Do korzystania ze Sklepu wymagany jest komputer z dostępem do sieci internetowej, przeglądarka internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna, przy czym do przeglądania asortymentu sklepu wymaga się spełnienia minimalnych standardów technicznych sprzętu i oprogramowania, w szczególności niezbędne są:
   • przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet EXplorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 14 lub Opera 12 lub Safari 5 lub nowszych, z włączną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
   • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
   • oprogramowanie do otwierania plików PDF, np. Adobe AcrobatReader – w razie potrzeby otworzenia pliku zawierającego fakturę elektroniczną.
  • Nie jest dopuszczalne podejmowanie aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w treści publikowane na stronie internetowej Sklepu, udostępniania treści o charakterze bezprawnym, rozsyłania spamu, prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.
  • Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane wyłącznie siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu używanego przez Klienta ze Sklepem.
  • Przeglądanie asortymentu Sklepu ani zakup produktów nie wymagają uprzedniej rejestracji.
  • Sklep oferuje prezentowane w sklepie intrnetowym towary według cen określonych cennikiem i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  • Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  • Nabywcą towarów mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą (Klient), które oświadczyły, że znany jest im Regulamin korzystania ze sklepu i zaakceptowały go, dokonały zamówienia oraz dokonały określonej w cenniku opłaty.
  • Ceny towarów znajdujących się w sklepie są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
  • Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT zawierająca cenę towaru i koszty przesyłki.
  • Towar pozostaje własnością firmy "NEKMA M.Mesek, P.Mesek" do chwili zapłaty całej należności.
  • Ceny za towar nie obejmują przeróbek, montażu, itd.
 2. Składanie i realizacja zamówień

  • Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu z danymi niezbędnymi do realizacji umowy.
  • Przesyłając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów.
  • Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień, sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailem na podany w formularzy adres e-mail. Wysłanie powyższej wiadomości mailowej przez sklep stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta.
  • W formularzu zamówienia Klient obowiązkowo musi wypełnić danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia rubryki dotyczące:
   • wyboru zamawianych towarów,
   • danych Klienta,
   • adresu dostawy,
   • adresu na jaki ma być wystawiona faktura,
   • sposobu dostawy,
   • sposobu płatności.
   Dane te są niezbedne do realizacji zamówienia
  • Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę.
  • W sprawach dotyczących realizacji zamówień ze sklepem można kontaktować się pod adresem: biuro@systemyalarmowe.pl
  • W wypadku gdy w formularzu dane Klienta bedą niekompletne lub nieprawdziwe, sklep - o ile będzie to możliwe - podejmie dodatkowe działania zmierzające np. do uzupełnienia lub poprawiewnia formularza.
  • W formularzu Klient proszony jest o podanie numeru telefonu. Podanie numeru jest niezbedne do doręczenia przesyłki.
  • W przypadku braku możliwości realizacji w całości lub w części zamówienia Klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty jej zawarcia, o czym powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, sklep niezwłocznie zwróci klientowi zapłaconą cenę, jednak nie później niż w terminie 14 dni, w zakresie w jakim zostało dokonane odstąpienie.
  • W wypadku, gdy jedynie część towaru jest dostępna, Klient jest także o tym informowany za pośrednictwem poczty e-mail lub drogą telefoniczną najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy i proszony jest o podjęcie decyzji o sposobie jego realizacji (częściowa realiazcja lub anulowanie całości zamówienia). W razie anulowania całości zamówienia, sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jeżeli taka wpłata nastąpiła, jednak nie później niż w terminie 14 dni. W razie nie zrealizowania części zamówienia, sklep zwraca Klientowi ewentualną nadpłatę, jeżeli taka występuje, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
  • Wycofanie złożonego zamówienia możliwe jest poprzez zawiadomienie sklepu przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@systemyalarmowe.pl
  • Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen. Powyższe będzie jasno wskazane przy towarze i nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
  • Zakupione towary wysyłane sa pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Formy płatności

  • Płatności dokonywane mogą być przez Klientów w następujący sposób
   • przy odbiorze,
   • przelewem bankowym przed wysłaniem towarów (przedpłata) na rachunek bankowy sklepu:
    DANE KONTA NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRZELEWU:
    nr konta: 62 1090 1304 0000 0001 1904 7076
    Bank Zachodni WBK S.A. 9 Oddział w Łodzi.
    (w polu TYTUŁEM należy wpisać wyłącznie numer zamówienia, jaki będzie wyszczególniony na początku wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie – w wypadku braku e-maila po złożeniu zamówienia należy skontaktować się z obsługą sklepu).
   • przelewem bankowym według ustalonych warunków współpracy z właścicielem sklepu na rachunek bankowy sklepu:
    DANE KONTA NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRZELEWU:
    nr konta: 62 1090 1304 0000 0001 1904 7076
    Bank Zachodni WBK S.A. 9 Oddział w Łodzi.
    (w polu TYTUŁEM należy wpisać wyłącznie numer zamówienia, jaki będzie wyszczególniony na początku wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie – w wypadku braku e-maila po złożeniu zamówienia należy skontaktować się z obsługą sklepu).
 4. Termin i sposób dostawy

  • Termin dostawy to składowa terminu wysyłki oraz terminu dostarczenia jej przez kuriera.
  • Sposoby dostawy to: przesyłka kurierska, odbiór osobisty lub inna forma odbioru uzgodniona indywidualnie przez Klienta i sklep.
  • Zamówienia są realizowane i wysyłane do Klientów w terminach określonych indywidualnie w opisie każdego ze sprzedawanych towarów. Klient powinien otrzymać przesyłkę w ciągu 48 godzin od wysłania (dotyczy to dni roboczych).
  • Po wysłaniu towaru wybraną przez Klienta formą dostawy, sklep wysyła Klientowi o tym powiadomienie na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia.
  • Koszt dostawy, stanowi dodatkowy koszt i nie jest uwzględniony w cechach towarów, wskazywany jest jedank przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta w wypełnianym formularzu zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w formularzu zamówienia sposób.
  • Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie sklepu, a także wskazywana jest podczas zatwierdzania zamówienia po wypełnieniu formularza zamówienia.
  • Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
  • W wypadku wyboru opcji odbioru osobistego miejscem odbioru towaru jest firma „NEKMA M. Mesek, P.Mesek” z siedzibą w Łodzi przy ulicy Przędzalnianej 68. Czas odbioru ustalany jest z Klientem indywidualnie.
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

  • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w wypadku stwierdzenia wad towaru. W tym celu należy najpierw skontaktować się ze sklepem telefonicznie bądź na adres e-mail: biuro@systemyalarmowe.pl w celu zgłoszenia reklamacji i ustalenia sposobu usunięcia wady. Sklep poinformuje wówczas Klienta czy konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dokumentem zakupu do sprzedawcy czy też wada zostanie usunięta u Klienta.
  • Rękojmią nie są objęte:
   • wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem wyrobu, niedbałością Klienta lub stosowaniem wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa,
   • mechaniczne uszkodzenie wyrobu i wywołane nim wady,
   • wyroby przerobione lub w inny sposób zmienione,
   • wady, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy.
  • Wszelkie koszty wysyłki towaru na adres, w tym związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia na czas transportu a także innym ryzykiem z tym związanym ponosi Klient. Jeżeli reklamacja zostanie uznana koszty te zostaną Klientowi niezwłocznie zwrócone.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez sklep.
  • Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sklepu o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sklepu niezwłocznie po jej wykryciu.
  • Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
  • W wypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, sklep może wymienić towar na inny - tego samego rodzaju i tej samej wartości.
 6. Dane osobowe

  • Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne i będą wykorzystane wyłącznie do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  • Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i przetwarzana na podstawie przepisu art. 23 ust 1. pkt 3 ustawy.
  • Sklep zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Klientów.
  • Sklep zbiera takie dane osobowe Klienta jak: imię nazwisko, adres dostawy, firma, adres e-mail, adres dostawy, adres na który ma być wystawiona faktura, numer telefonu, itp.
  • Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
  • Dane dotyczące użytkowników stron nie będą przekazywane osobom trzecim.
  • Sklep stosuje pliki cookie.
 7. Postanowienia końcowe

  • Klient przed dokonaniem zamówienia musi zaakceptować warunki niniejszego regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
  • Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu i mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie.

 


III. Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Nekma www.nekma.pl z siedzibą pod adresem ul.Przędzalniana 68 90-338 Łódź, Polska.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies).
  • Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies
   lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
   w ramach Serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących
  z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 


IV. KGO

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 11-09-2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma NEKMA została zarejestrowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i otrzymała numer rejestrowy: E0011218WZ.
NEKMA S.C. jako importer urządzeń elektronicznych, w myśl przepisów ustawy, jest przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt na rynek. Dlatego też wszystkie urządzenia elektroniczne importowane przez NEKMA S.C., spełniające definicję sprzętu zawartą w ustawie, są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady.
KGOPrzedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.
Gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.
UWAGA! Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.
W związku z wejściem w życie w/w ustawy informujemy Państwa o kosztach gospodarowania odpadami (KGO) na produkty przez nas wprowadzane. W tabeli poniżej znajdziecie Państwo wykaz naszych produktów podlegających ww. ustawie. Informujemy jednocześnie, że wymienione w tabeli koszty są każdorazowo wliczane w cenę produktu, nie są jednak wyszczególniane osobno na fakturach. Zdecydowaliśmy się także nie zmieniać cen naszych produktów w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów gospodarowania odpadami. (KGO w poniższej tabeli są kosztami netto, aby obliczyć wartość brutto KGO należy do wymienionych w tabeli kwot doliczyć 23% VAT).

WYKAZ SPRZĘTU WRAZ Z KOSZTAMI KGO DOSTĘPNY TUTAJ:


Kontynuuj Zakupy
Promocje
 GR-Z5P (WA) Wideodomofon IP GREON HOME, Android 7", Podtynk, RFID
GR-Z5P (WA) Wideodomofon IP GREON HOME, Android 7", Podtynk, RFID
2580.54zł
netto: 2098.00zł

2151.27zł
netto: 1749.00zł


Dodaj do schowka GR-Z5P (WA) Wideodomofon IP GREON HOME, Android 7", Podtynk, RFID   Dodaj do koszyka: GR-Z5P (WA) Wideodomofon IP GREON HOME, Android 7", Podtynk, RFID
 Zestaw LEELEN IP Zestaw stacja NO15B + Monitory V33, V32 + Switch TCPIP_SPOE + Kontroler Bramy +
Zestaw LEELEN IP Zestaw stacja NO15B + Monitory V33, V32 + Switch TCPIP_SPOE + Kontroler Bramy +
3232.44zł
netto: 2628.00zł

2458.77zł
netto: 1999.00zł


Dodaj do schowka Zestaw LEELEN IP Zestaw stacja NO15B + Monitory V33, V32 + Switch TCPIP_SPOE + Kontroler Bramy +   Dodaj do koszyka: Zestaw LEELEN IP Zestaw stacja NO15B + Monitory V33, V32 + Switch TCPIP_SPOE + Kontroler Bramy +
 i2-0660A Obiektyw 6-60mm Auto Iris
i2-0660A Obiektyw 6-60mm Auto Iris
238.62zł
netto: 194.00zł

97.17zł
netto: 79.00zł


Dodaj do schowka i2-0660A Obiektyw 6-60mm Auto Iris   Dodaj do koszyka: i2-0660A Obiektyw 6-60mm Auto Iris
Najczęściej kupowane
1) Przewód UTP 4x2x0,5 CAT.5E nieekranowany, wewnętrzny
Przewód UTP 4x2x0,5 CAT.5E nieekranowany, wewnętrzny
1.35zł
netto: 1.10zł


Dodaj do schowka Przewód UTP 4x2x0,5 CAT.5E nieekranowany, wewnętrzny   Dodaj do koszyka: Przewód UTP 4x2x0,5 CAT.5E nieekranowany, wewnętrzny
2) i7-C56121-IR 2,8mm Kamera IP 2 Mpx kopułkowa zewnętrzna
i7-C56121-IR 2,8mm Kamera IP 2 Mpx kopułkowa zewnętrzna
359.16zł
netto: 292.00zł


Dodaj do schowka i7-C56121-IR 2,8mm Kamera IP 2 Mpx kopułkowa zewnętrzna   Dodaj do koszyka: i7-C56121-IR 2,8mm Kamera IP 2 Mpx kopułkowa zewnętrzna
3) i7-C83121-IR Kamera IP 2,1 Mpx bullet zewnętrzna 2,8mm
i7-C83121-IR Kamera IP 2,1 Mpx bullet zewnętrzna 2,8mm
359.16zł
netto: 292.00zł


Dodaj do schowka i7-C83121-IR Kamera IP 2,1 Mpx bullet zewnętrzna 2,8mm   Dodaj do koszyka: i7-C83121-IR Kamera IP 2,1 Mpx bullet zewnętrzna 2,8mm

*

INTERNEC RED SATEL PULSAR GORKE KENWEI COMMAX VIDICON MADEX ROGER ROPAM ELMES ELFON
CAMSAT INTERNEC BLUE CROW BOSCH VIDOS SIEMENS BCS GANZ EMU COMPUTAR CNB ABAXO

Przeczytaj więcej o SystemyAlarmowe.pl

DOŚWIADCZENIE

Firma "NEKMA M.Mesek, J.Olszówka" powstała na bazie firmy "NEKMA ALARM SYSTEM". Zajmujemy się systemami zabezpieczeń już od 1989r. Od 25 lat działamy w branży alarmowej, oferując systemy zabezpieczające mienie, domofony, kamery, rejestratory, telewizję przemysłową i wiele, wiele innych urządzeń mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa. O branży security wiemy naprawdę wszystko.

ATRAKCYJNE CENY

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu posiadamy liczne kontakty z producentami systemów zabezpieczeń, takimi jak Satel i dlatego możemy unikać pośredników w zamawianiu sprzętu. Kupujemy bezpośrednio od producentów kamery i alarmy, a także sami jesteśmy importerem. Dzięki temu możemy zaproponować najniższe ceny na rynku i konkurować z największymi firmami branży security w Polsce.

BOGATA OFERTA

Przez 25 lat naszej działalności nawiązaliśmy współpracę z największymi dostawcami i producentami alarmów. Są wśród nich Internec, Satel, Pulsar, Ganz, Computar, Elmes, Ropam, Elfon, Kenwei, Commax, Abaxo, Vidicon, Crow, Roger, Bosch, Siemens, CNB, DSC, Visonic, Paradox, Gorke. W naszej ofercie można znaleźć dosłownie wszystko. Posiadamy prawie każdy system zabezpieczeń, kamery przemysłowe, rejestratory i monitoring.

PEWNOŚĆ DOSTAWY

Dzięki rozbudowanej sieci naszych sklepów i magazynów większość towarów takich jak kamery i rejestratory jest dostępna natychmiast po złożeniu zamówienia lub w momencie zakupu w sklepie stacjonarnym. Nasi handlowcy czuwają nad tym, by każde złożone zamówienie zostało zrealizowane maksymalnie w ciągu 48 godzin. Systemy zabezpieczeń to towar wymagający odpowiedniego opakowania i transportu dlatego też korzystamy ze sprawdzonych spedytorów, by zamówiony przez Państwa system alarmowy dotarł nieuszkodzony i gotowy do montażu.

GWARANCJA JAKOŚCI

"Zawsze z najlepszymi" - oto motto przyświecające naszej działalności od początku powstania firmy. Dzięki temu kupujemy podzespoły do kamer i alarmów od sprawdzonych dostawców, a nasz dział jakości czuwa nad sprawnością wysyłanego asortymentu. Każda wysyłana paczka jest dokładnie przez nas sprawdzana, aby była pewność, iż dociera do Państwa wyłącznie produkt najwyższej jakości.

KIM JESTEŚMY

NEKMA to firma handlowo-usługowa. Na rynku działamy już od 25 lat. Nasze początki to trudny rok 1989. Obecnie jesteśmy najstarszą firmą w makroregionie łódzkim z branży. Celem naszej firmy to szeroko rozumiana ochrona mienia i życia z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych. W ciągu kilkudziesięciu lat zmieniło się wiele, również w branży security. Technologia cały czas rozwija się i dzięki temu systemy alarmowe, monitoring, telewizja przemysłowa, czy kamera przemysłowa, to już nie jest ten sam sprzęt, który używany był kilka lat temu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, w 1997 roku powołaliśmy Regionalne Centrum Monitoringu "MTN", będące uzupełnieniem i dopełnieniem naszej oferty. W roku 2009 firma rozpoczęła dystrybucję urządzeń monitorujących marki Internec. Kamery IP oraz wideoserwery oparte na sieciach internetowych zaczęły coraz dynamiczniej wchodzić również na rynek polski. Urządzenia działające w strukturze sieci internetowych wyróżniają się prostotą instalacji oraz wysokimi rozdzielczościami, co czyni je znacznie atrakcyjniejszymi od tradycyjnych.

JAK DZIAŁAMY?

Jesteśmy sklepem stworzonym dla ludzi i dlatego to ludzie są dla nas najważniejsi. Klienci i ich potrzeby wykreowały obecny model naszych sklepów. Dzięki naszym klientom NEKMA to nie tylko sklep z kamerami ale również profesjonalne doradztwo i pomoc przy wyborze odpowiedniego systemu monitoringu. Naszą przewagę konkurencyjną zbudowaliśmy nie tylko w oparciu o atrakcyjne ceny ale głównie na fachowym wsparciu technicznym, profesjonalnym doradztwie oraz szerokiej gamie dostępnych produktów.

Nasz sukces to również sprawdzeni dostawcy. Dzięki dewizie "zawsze z najlepszymi" produkty dostępne w naszej ofercie, zawsze są starannie wyselekcjonowane i sprawdzone pod względem niezawodności i funkcjonalności.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów otworzyliśmy sklep internetowy z dostępnością do kamer, rejestratorów, alarmów, systemów monitorujących, czyli do całej naszej bogatej oferty przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W sklepie internetowym klientowi łatwiej jest odnaleźć się w gąszczu sprzętu służącego zabezpieczeniom mienia i życia, a w zakładce poradniki znajdziecie Państwo przydatne informacje, które pomogą w podjęciu decyzji, jakie zabezpieczenia będą odpowiednie dla domu lub firmy.

Newsletter
Sklep
Pomoc
Zanim zamówisz
Panel klienta
Copyright ©2021 www.systemyalarmowe.pl
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Oprogramowanie i grafika © 2010 Mysklep.pl
Powered by osC PRO Wszelkie prawa zastrzeżone.